วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

การเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนและเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 2/2558

 
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนและเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 2/2558
1.วันลงทะเบียนเรียนจากเดิมวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 
เปลี่ยนเป็น 19-30 ตุลาคม 2558

2.วันเปิดภาคเรียน 2/2558 จากเดิมวันที่ 26 ตุลาคม 2558 
เปลี่ยนเป็น 2 พฤศจิกายน 2558