วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอน ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังด้วย  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอน  จำนวน  1  อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
1. สาขาที่เปิดรับสมัคร
          วุฒิปริญญาตรี
          1.1.     สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                          จำนวน       1      อัตรา
 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          2.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
          2.2. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หลักฐานการสมัคร
          3.1. สำเนาวุฒิการศึกษา                                        จำนวน  2  ฉบับ
          3.2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                         จำนวน  2  ฉบับ
          3.3. สำเนาบัตรประชาชน                                       จำนวน  2  ฉบับ
          3.4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                 จำนวน  6  ฉบับ
          3.5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 30 วัน)                      จำนวน  1  ฉบับ
          3.6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส,หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ใบประกอบวิชาชีพครู ฯลฯ
4. กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่  วันนี้ ถึง วันที่ 18  พฤศจิกายน  2559
5. การรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบหลังจากการพิจารณาการคัดเลือกแล้วเสร็จ
6. สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร  อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรและบุคคล  เลขที่  80  หมู่  15  ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์  045-210-446