วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1


ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน เป็น ขส., มส., ๐  ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑  ได้ที่ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดในการยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ดังนี้
  1. ปริ้นใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด) ได้ที่เว็บไซต์ http://grade.rts.ac.th
  2. ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน สามารถติดต่อขอรับได้ที่อาจารย์อนุศักดิ์ แสงอุบล งานทะเบียน ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒  โดยทุกรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน จะต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ขอยื่นแก้ไข (ตามข้อที่ ๑) ลงกำกับด้วย
  3. นำเอกสารจากข้อที่ ๑ และ ๒ เดินเซ็นเอกสารให้ครบจนถึงท่านผู้อำนวยการ แล้วสำเนาเอกสารให้งานทะเบียน ๑ ชุด และให้กับอาจารย์ผู้สอนอีก ๑ ชุด
  4. วันประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ http://grade.rts.ac.th ซึ่งวันและเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑