วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ‘รักไทย สิรินธร ร่วมตอบแบบสำรวจ "แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา"ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ‘รักไทย สิรินธร ร่วมตอบแบบสำรวจ

“แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา” เพื่อใช้เป็นข้อมูลสถิติในการติดตามภาวะการมีงานทำของนักศึกษาหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ

โดยสแกน QR Code ได้ด้านบนนี้

หากสแกนไม่ได้ให้คลิกลิงก์นี้แทน http://go.rts.ac.th/gradate

วิธีการสแกน: เปิดแอพ LINE หรือแอพสแกน QR Code แล้วส่องได้เลย!
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ อ.อนุศักดิ์ โทร. 0๘9-๔8506๑1