วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

แจ้งกำหนดการปิดและเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

แจ้งกำหนดการปิดและเปิดภาคเรียน

1. กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
2. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
3. แจ้งการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน