วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

​ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

​​

          เนื่องจาก กยศ. ได้เปิดระบบให้นักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 56 - 15 มิ.ย. 56 นี้ 
กรุณามาขอรับเอกสารการขอกู้ยืมได้ที่ อาจารย์สุพรรณษา หรือ อาจารย์พิทยา

*** เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ประกอบการกู้ยืม (รายใหม่)
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผู้กู้ อย่างละ 3 ชุด (ผู้กู้เซ็นต์รับรองมาด้วยทุกฉบับ ต้องเซ็นด้วยรายมือผู้กู้เท่านั้น)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผู้ค้ำ อย่างละ 3 ชุด (ผู้ค้ำเซ็นต์รับรองมาด้วยทุกฉบับ ต้องเซ็นด้วยรายมือผู้ค้ำเท่านั้น ** ผู้ค้ำประกัน กยศ. ขอเป็นคนที่อยู่ด้วยกันกับผู้กู้ เพราะจะต้องรบกวนมาเซ็นต์สัญญา ที่วิทยาลัยฯ ด้วย )
  3. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน หรือ ชุดนักศึกษาจำนวน 2 รูป
  4. สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ / ทะเบียนบ้านผู้รับรองรายได้ อย่างละ 1 ชุด (ผู้รับรองเซ็นต์รับรองมาด้วยทุกฉบับ เซ็นต์ให้เหมือนในหนังสือรับรองเท่านั้น) ต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ข้าราชการฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ฯลฯ *** บุคลากรของหน่วยงาน อบต. ไม่สามารถรับรองเอกสารได้
  5. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไหนก็ได้ ถ้ายังไม่มี นักศึกษาสามารถไปขอเปิดเองได้ที่ธนาคาร โดยแนบหนังสือขอเปิดบัญชีเพื่อ กยศ. ** (มาขอรับหนังสือได้ที่งาน กยศ. หรือ ติดต่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน กยศ.) หรือ แจ้งรายชื่อไว้กับงาน กยศ. ของวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ จะพาไปเปิดบัญชีเมื่อรวบรวมรายชื่อได้ครบตามกำหนดเวลาการยื่นขอกู้
  6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน 1 ชุด ต้องมีลายเซ็นต์อาจารย์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่อง


*** เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ประกอบการกู้ยืม (รายเก่า)
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผู้กู้ อย่างละ 1 ชุด ** ผู้กู้เซ็นต์รับรองมาด้วยทุกฉบับ ต้องเซ็นด้วยรายมือผู้กู้เท่านั้น พร้อมระบุเป็น ผู้กู้รายเก่า , รหัสประจำตัวนักศึกษา , ระดับชั้นปี , สาขาวิชา
  2. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน 1 ชุด ต้องมีลายเซ็นต์อาจารย์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่อง

ขอขอบคุณ
อ. พิทยา ตันตืธนาสร
หัวหน้างานทะเบียน / รักษาการงาน กยศ.

Tell : 045 - 366 412
FB : facebook.com/rakthaisirindhorncollege
เว็บไซต์: http://www.rts.ac.th