วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

โครงการ เถ้าแก่น้อย โดย กยศ. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์


ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ได้รับหนังสือจาก กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ได้ดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือ "โครงการเถ้าแก่น้อย" โดยผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้กู้ยืม กยศ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี โดยเปิดรับสมัครวันนี้ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=513