วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

(ปิดรับสมัครแล้ว) ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็น

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 

๑. สาขาวิชาที่รับสมัคร

วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
๑.๑ สาขาวิชายานยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

วุฒิปริญญาตรี
๑.๒ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา

วุฒิปริญญาตรี
๑.๓ หมวดสามัญ (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ สำเร็จการศึกษาประดับ ปวส. ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาที่สมัคร
๒.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๔ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูและมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

๓. หลักฐานการสมัคร

๓.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๔ แผ่น
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๓๐ วัน) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส,หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล,ใบประกอบวิชาชีพครู ฯลฯ
 

๔. กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครแล้ว

 

๕. การรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบหลังจากการพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ

 

๖. สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรและบุคคล เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๖-๖๒๑๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด ที่นี่

ประกาศจากฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์/โทรสาร: 045-366214