วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประกาศลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

ประกาศลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ดังนี้๑. นักศึกษาประเภทวิชา อุตสาหกรรม (ทั้งปวช.และปวส. ทุกชั้นปี) ลงทะเบียนเรียนวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. นักศึกษาประเภทวิชา พาณิชยกรรม (ทั้งปวช.และปวส. ทุกชั้นปี) ลงทะเบียนเรียนวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

ปล. ให้นักศึกษาแต่งการด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ