วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบแรก (16 มีนาคม 2557)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อดังรูปนี้ สามารถมาติดต่อรับใบ รบ. และรูปถ่ายพิธีรับวุฒิบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ให้ผู้ปกครองมารับแทน ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ที่มารับ) แนบมาพร้อม 1 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศจาก งานทะเบียน
อาจารย์พิทยา  ตันติธนาสร

ปล. ผู้มารับแทนต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 16 มีนาคม 2557 ดังนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น)