วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

มอบวุฒิบัตร นายวุฒินันท์ งามเชย เป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายวุฒินันท์ งามเชย
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑/๑ สาขางานยานยนต์ เป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์”

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

ขออำนวยอวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสถาพร ตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗