วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ V1.0 
ด้วย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็ว โดยอ้างอิงฐานข้อมูลเกรดจากโปรแกรม GPA๕๐ ของงานทะเบียน

งานศูนย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้พัฒนาระบบดังกล่าวในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง URL: http://www.grade.rts.ac.th

คุณสมบัติของระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์
๑. สามารถรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยแสดงในแต่ละภาคเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย (แบ่งแยกออกชัดเจน)
๒. สามารถแสดงผลรวมหน่วยกิตสะสมของแต่ละภาคเรียนได้
๓. สามารถแสดงผลรวมเกรดเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคเรียนได้
๔. สามารถแสดงผลเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียนได้
๕. สามารถแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งานได้ เช่น ชื่อ-สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชา เป็นต้น
๖. สามารถแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์การใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

คุณสมบัติในรุ่นถัดไป
๑. สามารถดาวน์โหลดผลการเรียนออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ และสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
๒. สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน-นักศึกษาได้มากขึ้น เช่น วันที่เข้าเรียน, ระดับชั้น, ชื่อบิดา-มารดา, ชื่อสถานศึกษาเดิม ฯลฯ เป็นต้น

การเข้าใช้งาน
๑. สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๕๗ และ ๕๘ ให้เข้าไปที่หน้านี้ http://www.grade.rts.ac.th
๒. สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๕๖, ๕๕, ๕๔, ๕๓ ... ลงมา ให้เข้าไปที่หน้านี้ http://www.grade.rts.ac.th/56
๓. คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ ดูออนไลน์

พัฒนาระบบโดย อ.อนุศักดิ์ แสงอุบล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา