เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและต่อต้านการค้ามนุษย์

^