ประมวลภาพการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค

^