รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวุฒิชัย เศรษฐนันท์

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงาน

ตำแหน่งงานวางแผนและงบประมาณ/งานความร่วมมือ/งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^