ทำเนียบบุคลากร - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • thumbnail

  นางณัฐวดี จันทร์ทรง

  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานบริหารความเสี่ยง

 • thumbnail

  นายศิริพล ขวัญศิริ

  งานส่งเสริม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 • thumbnail

  นายปิยะนันท์ อินทรามาลัย

  งานความสัมพันธ์และบริการชุมชนฯ

 • thumbnail

  นางสาวบัวไร เหล็กกลาง

  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายธงชัย ดวงแก้ว

  มาตรฐานการส่งเสริมภายใน

 • thumbnail

  นายสุรชาติ ไกรเพชร

  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน

 • thumbnail

  นายบุญจันทร์ โตมร

  งานมาตรการส่งเสริมภายนอก

อัปเดตข้อมูลล่าสุด: วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.

^